Need Help ?
Call: +977- 041521683

समाचार बिस्तारमा

EMIS 2075 बुझाएका विदयालहरुकाे नामावली परिपत्र तथा सूचनामा राखिएको छ । उत्त लिष्टमा नाम नभएका विदयालहरुले अाफनो विदयालयकाो emis 2075 िलइ यथाशीघ्र यस इकाइ बुझाउन हुन जानकारी गराइन्छ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषा