Need Help ?
Call: +977- 041521683

समाचार बिस्तारमा

EMIS अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको software मा Data entry र update गरी 2073 फागुन १० गते भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्न हुन अनुरोध छ । अन्यथा यस कार्यालयबाट निकासा जाने सबै अनुदान लगायत तलब भत्ता रोक्का हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

जि शि का धनुषा