Need Help ?
Call: +977- 041521683

deo

प्रकाशित मिती:  

 

राम्रा अभ्यास तथा उपलब्धिहरु
चना मूलक ऋबभिलमभच प्रकाशन । 
द्यचगसूकजभच को प्रकाशन । 
वि.व्य.स.गठन कार्यविधि निर्माण । 
स्थायी शिक्षक पदस्थापन एवं राहत कोटा वितरण गर्दा जिल्लाका शिक्षक संघ,संगठन, का्रन्तिकारी र गणतान्त्रिक मञ्च बीच छलफल संवाद एवं समझदारी निर्माण गर्ने गरेको ।
जिल्लामा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने ल्न्इक रम्भ्इ बीच समन्वयका लागि ल्न्इक म्भ्क्प् निर्माण भएको  । 
कार्यक्रम र अख्तियारी प्राप्त हुनासाथ को.ले.नि.का.संग निकासा लिई कार्यक्रम सयममा नै संचालन गर्ने एवं विद्यालयलाई अनुदान निकासा दिने । 
कार्यालयमा कार्यक्रम प्राप्त हुनेवित्तिकै वाषिर्क कार्ययोजना एवं अनुगमन योजना बनाइ सोही बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने र सो को प्रतिवेदन क्षे.शि.नि.एवं विभागमा पठाउने । 
पहिलो चौमासिक भित्रै विद्यालयलाई दिइने अनुदान पुग अपुग हेरी अपुग भएमा तुरुन्त विभागमा माग गरी निकासा लिनुपर्ने  । 
 विद्यालय एवं शिक्षक संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा निर्ण्र्ाागर्नुपर्दा पहिले नै विभिन्न खाले शिक्षकहरुका पेशागत संघ संगठनका नेतृत्व तहमा रहेका शिक्षक प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरी समन्वय र समझदारीका आधार