Need Help ?
Call: +977- 041521683

report

प्रकाशित मिती:  

 

प्रत्येक स्रोतकेन्द्रहरुमा प्रा.वा.वि.केन्द्र सम्बन्धी विवरण को अभिलेखहरु दुरुस्त राखी च्ए वाट अनुगमनगर्नु पर्ने । 
 
तालिका नं. १
क्र.स. स्रोत केन्द      विद्यालयमा आधारित                            समुदायमा आधारित                                             जम्मा
खजुरी             २६                                          १२                                                                     ३८
परवाहा             २२                                          ३६                                                                       ५८
गिद्धा              ३२                                          १५                                                                       ४७
बेल्ही              ३२                                                 ५०                                                             ८२
नगराइन  २४                                          २७                                                                        ५१
गोदार              ३५                                          १४                                                                         ४९
किसानपु र २३                                             १२                                                             ३५
बेंगाडावर २०                                          ११                                                                         ३१
नक्टाझिज २५                                          १०                                                                            
 
१० कुम्ह्रौघोडा ३१                                          ३३                                                                            ६४
११ जनकपुर २३                                           ८६                                                                             १०९
जम्मा                       २९३                                          ३०६                                                                ५९९
 
नोटः- मदरसामा आधारित ४ सा.अ.के. मा आधारित १४ समुदायमा आधारित भए पनि विद्यालय संग अबद्धताप्राप्त ५ ओटा लाई विद्यालय मा आधारित कै रुपमा गणना गरिएको छ । 
 
तालिका नं. २
सन २०११ म्ाा अध्ययनरत वालवालिकाहरु सन २०११ को ३/४ वर्षउमेर समूहको जनसंख्या सन २०१५ म्ाा हुने ३/४ वर्षउमेर समूहको जनसंख्या
केटी केटा जम्मा केटी केटा जम्मा केटी केटा जम्मा
६,९४४ ६,८८५ १३,८२९ २१,१९२ २१,८५० ४३,०४२ २३,०१४ २३,७२२ ४६,७३६