Need Help ?
Call: +977- 041521683

education report

प्रकाशित मिती:  

 

१.१ परिचय ९क्ष्लतचयमगअतष्यल० 
 
शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड हो । नेपालको ूअन्तरिम संविधान २०६३ू को धारा १७ अर्न्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकमा आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति समेत गरिएको छ । आधारभूत शिक्षालाई वाललवालीकाहरुको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनामा, विद्यालयको वर्तमान संस्चनामा परिमार्जन गरी विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा कक्षा १-८ र माध्यमिक शिक्षा ९-१२ गरी दर्ूइ तहमा विभाजन गरिएको छ । जस अनुसार आधारभूत शिक्षा अर्न्तर्गत आधारभूत तहलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । जसलाई निम्नानुसार तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । जसलाई निम्नानुसार तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
 
तालिका नं.-१ आधारभूत शिक्षाको तह र काक्षा
तह उमेर समूह
प्रारम्भिक १-३ व्ार्ष५-७
प्ा्राथमिक १-५ व्ार्ष५-९
उच्च प्राथमिक १-८ व्ार्ष५-१२
 
स्रोतः- विद्यालय क्षेत्र सूधार योजना २०६६
 
यस धनुषा जिल्लामा आधारभूत तह -कक्षा १-३) र प्राथमिक तह -कक्षा १-५) उच्च प्राथमिक -कक्षा १-८) गरी जम्मा २५८ं५१.३०९ आधारभूततहका विद्यालयहरु अनुमति प्राप्त तथा स्वीकृत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक तहका र ६४ वटा मदरसा पनि अनुमति प्राप्त गरी संचालनमा रहेको छन् ।  ४५ वटा माधमिक विद्यालय जसमा २४ वटा उच्च माधमिक विद्यालयमा समेत आधारूुत तहका कक्षाहरु -१-८) पनि संचालित छन् । २०६७ सालको फलास -क्ष् अनुसार आधारभूत तह -कक्षा १-५) सम्म छात्र ६७,७४४ र छात्रा ६८,३७५ गरी जम्मा १,३६,११९ र कक्षा ६-८ मा छात्र १६,६९७ र छात्रा १४,०८५ गरी जम्मा ३०,७८२ रहेको छ । जसमा कुल छात्र ८४,४४१ र छात्रा ८२,४६० जना रहेको र छात्राको संख्या कुल संख्याको ४९.४ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये विद्यालय वाहिर रहेका राष्ट्रिय स्तरको तथ्यांक भने ६.३ प्रतिशत रहेपनि धनुषा जिल्लामा ..... प्रतिशत वाल वालिकाहरु विद्यालय शिक्षावाट बञ्चित रहेका छन् । 
तालिका नं. २ 
स्रोत केन्द्र कक्षा १-५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु कक्षा १-८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु
छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा
जनकपुर ६२७४ ६२१२ १२४८६ १९२२ १९७८ ३९०० ७६९४ ८१९० १६८८४
नगराइन ५२०१ ५३३६ १०५३७ ९४० १४१४ २३५४ ६१४१ ६७४० १२८८१
खजुरी ५८२१ ६४६३ १२२८४ १०५९ १३३९ २४१८ ६९८० ७८१२ १४७९२
गिद्धावेलापट्टी ७५८६ ७५४१ १५१२२ १४८४ १७९२ ३२७६ ९०७१ ९३३३ १८४०४
बेल्ही ७९५९ ७९०३ १५८७२ १५१७ २०६३ ३५८० ९४८६ ९९६६ १९४५२
पर्वाह ७५८१ ७८७३ १३४५४ १२९५ १६७१ २९६६ ७८७६ ८५४४ १६४२०
कुम्रौडा ७९६० ७९१३ १५८७३ ९८७ ११३५ २१२२ ८४८६ ८१९६ १६३८३
किसानपुर ६२१७ ५८८६ १२१३ १२४६ १५०० २७४७ ७४६३ ७३६६ १४८२९
गोदार ७९८९ ७५२७ १५५१७ १८३५ २०१५ ३८५० ९२२४ ९५४२ १८७६६
नक्टाझिज ४५३६ ४०२८ ८५६४ ९६४ १०६४ २०२८ ५५५० ५०९२ १०६४२
बेंगाडावर २३२६ २१३६ ४४६२ ८४५ ७१६ १५६१ २१९३ २७६८ ४९६१
जम्मा ६८३७५ ६७७४४ १३७११९ १४०८५ १६०९७ ३०७८२ ८०२६४ ७३५४९ १६३९६४
स्रोत ः- धनुषा जिल्लाको शैक्षिक प्रोफाइल २०६७
माथिको तालिकाको विश्लेषण अनुसार 
कक्षा १-५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु संख्या जम्मा १,३६,११९ र कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या ३०,७८२ छन् । भने आधारभुत तह कक्षा १-८ मा जम्मा १,६३,९६४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 
 
अबसरहरु
 
क) मान्यता, अपेक्षा र माग 
आधारभुत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सवैका लागि शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमको कार्याक्रमको कार्यान्वयनले विद्यालय शिक्षाको पर््रबर्धन गर्ने प्रावधानले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बदलिंदो परिवेशमा राजनीति तथा सामाजिक परिवर्तनले आम जनतामा शिक्षा प्राप्ती प्रतिको चाहनालाई दृष्टिगत गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अधिकारका रुपमा स्वीकारेको छ । पछिपारिएको लक्षित वर्ग समुदायको रुपमा जनजाति अति सीमान्तकृत जात जाति र दलित विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृति लगायतका सहुलियत तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमले शिक्षा पहुँचमा अभिवृद्धि गरेको छ । 
सुक्ष्म योजना तर्जुमा प्रक्रिया अर्न्तर्गत स्थानीयस्तरमा शिक्षासंग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने सवै सरोकारवालहरु विभिन्न संघ संस्था, नेतृत्व वर्ग स्थानीय वुद्धिजीवि शिक्षा प्रेमी, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकहरुको भेला गराइ तथा सबैको सक्रिय सहभागितामा जिल्ला शिक्षा योजना म्भ्ए, गाउँ शिक्षा योजना ९ख्भ्ए०, विद्यालय सुधार योजना क्क्ष्ए र वाषिर्क रणनीतिक कार्यान्वयन योजना ९ब्क्क्ष्ए० निर्माण कार्यमा सहभागिता वृद्धि भई अपनत्व एवं स्वामित्वको भावनाको विकास भएको छ । 
स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान तथा स्थानीय आवश्यकता र मागहरुको प्राथमिकीकरण गरी योजना निर्माणमा समेटी क्रमिक रुपमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।